Projecten

EURECA: Zoeken naar sporen van Europese culturen in archiefcollecties en het analyseren van culturele verschillen door gebruik te maken van sociale media data.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met TU Wien en volgt de trend van het personaliseren/contextualiseren van location-based services en onderzoekt de mogelijkheden van archiefcollecties en …

Lees verder...

I-Use: I Use Statistics in Education

Er is een enorme massa aan data beschikbaar in onze maatschappij. Statistische benaderingen bieden hulpmiddelen om gegevens te organiseren en te interpreteren. De site biedt gemakkelijk toegankelijke …

Lees verder...

GI Learner: Developing a learning line on geospatial thinking in secondary education

GI Learner is gericht op het integreren van georuimtelijke geletterdheid, georuimtelijk denken en GIScience in scholen. Hoewel ruimtelijk denken wordt gezien als een van de belangrijkste sectoren in d…

Lees verder...

SEED is het Smart Entrepreneurial Education en training in Digital farming Project

Het SEED-project heeft tot doel: • de inzetbaarheid van jongeren vergroten door de ontwikkeling te ondersteunen van zeer bekwame, gekwalificeerde en mobiele werknemers, mede dankzij transnationale pl…

Lees verder...

UGESCO - Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific Collections

Vele digitale collecties hebben problemen met data wat exploratie en interpretatie van deze collecties bemoeilijkt. De data van fotoarchieven bijvoorbeeld zijn vaak te beperkt of te high-level voor ad…

Lees verder...

Kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast Gent

De stad Gent heeft Universiteit Gent, Arcadis en KULeuven aangesteld voor de opmaak van een kwetsbaarheidsanalyse bij wateroverlast in Gent, meer bepaald het in kaart brengen van de impact en risico’s…

Lees verder...

SoleWay: bouw mee aan de wiki van de indoornavigatie

Momenteel zijn veel navigatieproblemen opgelost. Omwille van verschillende issues is het echter nog steeds moeilijk om je weg te vinden binnenin grote complexe gebouwen. Hoe kan je je in een gebouw op…

Lees verder...

DYNAcity: De slimste stad voor mobiliteit

Binnen het project DYNAcity onderzoekt het VIM, vanuit het standpunt van de eindgebruiker, wat het informatie- en mobiliteitsaanbod binnen een stad moet omvatten om een stedelijk dynamisch mobiliteits…

Lees verder...

CREST: impactbeoordeling van overstromingsrisico aan de kust

Meer dan 634 miljoen mensen, of ongeveer 8.7% van de wereldbevolking, leven in kustgebieden die lager liggen dan 10m onder het zeeniveau. Deze zones zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelst…

Lees verder...

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van neogeografiekaarten

De 'neogeografiekaarten' op het Internet zijn vaak niet ontworpen door cartografen, waardoor ze nooit geëvalueerd werden door de eigenlijke eindgebruikers. Daardoor kan de nauwkeurigheid en bruik…

Lees verder...

Vastleggen van archeologische sites en vondsten in Honduras

In het kader van het PARAC-project, dat de redenen onderzoekt voor het einde van de Mayabeschaving, werd de vakgroep Geografie uitgenodigd om deel te nemen aan een veldcampagne in Honduras. Hierbij we…

Lees verder...

STREAM: Tijdruimtelijke onderzoeksinfrastructuur voor vroeg-Modern Vlaanderen en Brabant

Het STREAM-project heeft als doelstelling een tijdruimtelijke onderzoekinfrastructuur te ontwikkelen voor het vroegmoderne Vlaanderen en Brabant. De infrastructuur bestaat uit een GIS en databank waar…

Lees verder...

NOMOB: Een onderzoekskaart over de mobiliteit van de adel in de Oostenrijkse Nederlanden

De ‘all-in-one’ onderzoekskaart combineert de kennis over het historische landschap met 18de-eeuwse geografische data over transport en mobiliteit. Deze kennis is respectievelijk gebaseerd op een retr…

Lees verder...

Ontwikkeling van software voor overstromingssimulatie

In dit onderzoek wordt LATIS, software voor het bepalen van risico op en schade door overstromingen, verder uitgebreid. Dit softwarepakket kwam tot stand door samenwerking met het Waterbouwkundig Labo…

Lees verder...

Geautomatiseerde bewegingsanalyse van sportteams

Het onderzoek heeft als doel de complexe beweging tussen verschillende spelers van een sportteam te analyseren. Hoewel er tegenwoordig reeds heel wat aandacht gaat naar sportanalyses, beperken de huid…

Lees verder...

Geometrisch modelleren voor 3D archeologisch GIS

Dit onderzoek focust op de mogelijkheden van 3D-modellen voor toepassingen in de archeologie en het cultureel erfgoed. Deze 3D-modellen worden opgebouwd met behulp van nauwkeurige acquisitietechnieken…

Lees verder...

Ruimtelijke en tijdsruimtelijke analyse gebaseerd op het CSTM

Op basis van het CSTM tracht dit onderzoek een theroretisch kader en algoritmen te ontwikkelen voor tijdruimtelijke data-analyse op verschillende schaalniveaus. Anders dan bij traditionele GIS-analys…

Lees verder...

Tracking van bewegende objecten

Vele mensen zijn in het bezit van toestellen die in staat zijn tot draadloze communicatie via Bluetooth of WiFi. Aan de hand van Bluetooth- en WiFi-scanners kan het naburige toestellen zoals smartphon…

Lees verder...

Erfgoed modelleren en inventariseren in Xinjiang (China)

Verschillende veldcampagnes zijn in de Chinese regio Xinjiang opgezet om data te verzamelen van de stadsruïnes van Yar en de talrijke karez . Met behulp van foto's genomen vanop verschillende platfor…

Lees verder...

Lafreri: Italiaanse cartografie in de renaissance

In september 1862 schenkt Willem d'Hanens-De Wolf, schepen van de stad Sint-Niklaas, een 'atlas de vieilles cartes' aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Achter de weinig zegg…

Lees verder...

Risicoanalyse in de Caraïben

In dit onderzoek wordt de kwetsbaarheid van Small Island Developing States nagegaan. Dit zijn ontwikkelingslanden die extreem gevoelig zijn voor natuurrampen. Een geschikte risicobeoordeling is nodig…

Lees verder...

Tijdruimtelijke bereikbaarheidsanalyse

Aangezien traditionele bereikbaarheidsanalyses persoonlijke en temporele restricties niet in rekening brengen, zijn meer dynamische analysemethodes een noodzaak. Geografische informatiesystemen beant…

Lees verder...

Eye tracking voor de studie van natuurlijk wayfindinggedrag in gebouwen

Eye tracking kan ons meer vertellen over de elementen die opvallend zijn in een omgeving en hoe de ruimtelijke structuur van een gebouw geanalyseerd wordt door de waarnemer. Op deze manier kan meer i…

Lees verder...

Indoor landmarks: de studie en implementatie van navigatiehulpmiddelen

Bij het formuleren van route-instructies verwijzen mensen dikwijls naar opvallende elementen langsheen de route . Deze elementen worden landmarks genoemd en laten de waarnemer toe om zichzelf te lokal…

Lees verder...

Innovaties in de analyse van tijdsruimtelijke habitatgebruikspatronen van dieren

Dit project tracht om tijdsruimtelijke analyse technieken die vaak gebruikt worden in geografisch onderzoek toe te passen op ecologische data. Meer specifiek is men voornamelijk geinteresseerd in expl…

Lees verder...

Predictief modelleren van tijdruimtelijke fenomenen in GIS aan de hand van Machine Learning

Dit onderzoek focust op het modelleren van tijdruimtelijke fenomenen op basis van data uit sensor-netwerken. Op massa-evenementen worden dergelijke netwerken van Bluetooth-sensoren gebruikt om data t…

Lees verder...

Databronnen voor routebepaling integreren

In dit project wordt onderzocht hoe het constant groeiende aanbod aan geografische informatie kan gebruikt worden om online routeplanners te verbeteren. Meer en meer mensen gebruiken deze online tool…

Lees verder...

SeArch

Het SeArch – Archeologisch erfgoed in de Noordzee - Project wil een efficiënte evaluatiemethodologie en de benadering van een duurzaam beheer en wettelijk kader in België ontwikkelen. Het project is i…

Lees verder...

Het gebruik van GIS in gezondheidsonderzoek

Het UGCoP is een fundamenteel probleem dat voorkomt in studies die de effecten van ruimtelijke eigenschappen op individueel gedrag bestuderen. Dit probleem stelt dat de bevindingen van de effecten va…

Lees verder...

Ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS

Dit onderzoek tracht een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de derde ruimtelijke dimensie en het temporale aspect. …

Lees verder...

De Ferrariskaart onder de loep

Vanaf 1770 werd ons grondgebied o.l.v. graaf de Ferraris voor de eerste maal op een homogene wijze gekarteerd op schaal 1:11.520. Deze Kabinetskaart is een goed voorbeeld van de grootschalige topograf…

Lees verder...

Tijdruimtelijke analyse bij sportwedstrijden

Dit onderzoek focust op de tijdruimtelijke analyse van bewegende objecten. Verschillende methoden en technieken voor de analyse en interpretatie van bewegingen bij sportwedstrijden worden toegepast. O…

Lees verder...

Mexicaanse Mayatempels in 3D

Vier succesvolle veldcampagnes zijn in Mexico reeds ondernomen door de vakgroep om Mayatempels in 3D te modeleren. Op de sites van Calakmul en Edza werden de archeologische structuren gefotografeerd …

Lees verder...

Liber Floridus: de wereld in een boek

Liber Floridus 1121. De Wereld in een boek' leidt ons binnen in de wereld van een middeleeuws encyclopedist. Door de ogen van de auteur, Lambertus van Sint-Omaars, maken we kennis met het intellectuel…

Lees verder...

GeoMobiel

GeoMobiel voorziet lesmateriaal rond geomatica voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. Op die manier krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en toepassingen van geografi…

Lees verder...

Gebruiksvriendelijkheid van kaarten gebaseerd op eye-trackingonderzoek

Dit onderzoek focust zich op kaartgebruikers en meer bepaald hoe zij de visuele informatie op kaarten kunnen lezen en interpreteren. Deze informatie kan dan op zijn beurt gebruikt worden om het ontwe…

Lees verder...

iGUESS: bevorderen van GIS-gebruik in onderwijs

Het gebruik en de voordelen van GIS worden vandaag nog te weinig aangeleerd in het onderwijs. Hoewel meer en meer mensen dagelijks gebruik maken van GIS-toepassingen, zoals autonavigatiesystemen en in…

Lees verder...

SYGIAP: geïntegreerd managementsysteem voor beschermde gebieden

Het totaal ontbreken van recente cartografie alsook betrouwbare geografische informatie voor de Werelderfgoedsites in de DR Congo was een belangrijke hinderpaal voor planning en bescherming. Het was d…

Lees verder...

Wetenschappelijke kaartrealisaties

Wetenschappelijk verantwoorde kaarten worden door de CartoGIS-onderzoeksgroep gerealiseerd ten behoeve van derden op basis van door hen aangeleverde data. Een voorbeeld hiervan is de medewerking aan d…

Lees verder...