In beeld brengen van ruimtelijke transformaties van landbouw en platteland

In Vlaanderen staat het landbouwareaal sterk onder druk. Door de toenemende verstedelijking, maar ook door nieuwe verwachtingen ten opzicht van het platteland. In mijn doctoraat probeer ik inzicht te krijgen in de evolutie van het landbouwareaal. Hoeveel landbouwgrond verdwijnt er? Wat is het nieuwe gebruik van deze landbouwgrond? Zorgt dit voor versnippering van de overblijvende landbouwgebieden? Of worden door de huidige schaalvergrotingscultuur in de landbouwsector de percelen net groter? Wat betekent deze evolutie voor de landbouwbedrijven? En voor de natuur en het landschap waarin wij leven? Om dit te analyseren maken we gebruik van basisconcepten uit de landschapsecologie. Als meetinstrument stellen we een set landschapsindicatoren samen. We bekomen cijfers en kaartmateriaal dat inzicht geeft in de ruimtelijke structuur van het landbouwareaal en vooral in trends zoals versnippering en het verdwijnen van landbouwgronden. Daarnaast zoeken we op een participatieve manier verklarende factoren voor de vastgestelde transformaties. Uiteindelijk is het de bedoeling om advies te kunnen geven aan het beleid. Bijvoorbeeld voor het afbakenen en vrijwaren van landbouwgebieden, verbeteren landbouwproductie via aanpassing van de perceels- en bedrijfsstructuur, input voor ruilverkavelingsprojecten, voor landschapsontwikkeling en voor natuurbeheer.OnderzoeksgroepenMedewerkers