Kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast Gent

De stad Gent heeft Universiteit Gent, Arcadis en KULeuven aangesteld voor de opmaak van een kwetsbaarheidsanalyse bij wateroverlast in Gent, meer bepaald het in kaart brengen van de impact en risico’s in Gent wanneer zich matige tot extreme wateroverlast vanuit de waterlopen of de riolering voordoet. Bij een kwetsbaarheidsanalyse kijken we eerst naar de werkelijke economische en de socio-menselijke schade die kwetsbare groepen en infrastructuren kunnen ondervinden wanneer wateroverlast zich in onze stedelijke omgeving effectief voordoet. Deze schade bekomen we door rekening te houden met de landgebruikskaart, economische data, socio-menselijke data en de overstromingsdata. Hiermee is het mogelijk om een risicoanalyse uit te voeren voor verschillende scenario’s (o.a. bij een veranderend klimaat) en zo het economisch en socio-menselijk risico te berekenen. Naast de economische en socio-menselijke schade, wordt ook gekeken naar de ontwrichtbaarheid van vitale functies en infrastructuren die noodzakelijk zijn om een maatschappij draaiende te houden en een korte herstelperiode na een overstroming kunnen garanderen.OnderzoeksgroepenMedewerkersPartners

  • Arcadis, KULeuvenWebsites