Historische en ruimtelijke dynamieken en processen van berglandschappen en hun actoren.

De meerderheid van de Europese landschappen staat voor een continue en oneindige interactie tussen de natuurlijke en antropogene componenten. Doorheen de tijd vond zich een verschuiving plaats van ‘traditioneel’ naar post-moderne landschappen, met een verlies van verschillende waardevolle landschappen als gevolg. Deze verschuiving was gekarakteriseerd door de verschillen in dynamiek, snelheid en schaal van de landschapsveranderingen maar ook in de veranderend perceptie, waarden en gedragen van de gebruikers. De gemengde landgebruiksystemen uit het verleden die kenmerkend waren voor de rurale Mediterrane gebieden, zijn momenteel grotendeel beïnvloed door de globalisering en markt strategieën. Het gebrek aan competitief vermogen van deze geïsoleerde Mediterrane gebieden, samen met de vrije markt strategie en dezelfde landbouwwetgeving als in NW Europa, maakt dat de Mediterrane gebieden zich in een zwakke positie bevinden, wat leidt tot een globale marginalisatie van deze regio’s. Bijgevolg is er, op Europees niveau, nood aan een werkbare, participatieve en informatieve methode, met de doelstelling om dergelijke rurale gebieden op een hoger niveau te krijgen en zo de productieve noden met het historische karakter van het landbouwlandschap te combineren. De algemene doelstelling van dit onderzoek os om het historische rurale landschape te definiëren en documenteren, de grootste veranderingen te detecteren, de ‘driving forces’ te reconstrueren en de mogelijkheden en kansen voor een duurzame rurale ontwikkeling te argumenteren. Door middel van de combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse (kaart analyses, theoretisch kader …) van verschillende bronnen (kaart- en fotomateriaal, terreinwerk, half gestructureerde interviews, focus groupen) wil dit onderzoek een betere kijk krijgen op de ruimtelijke en tijdsgebonden evolutie en impact van land abandonment op het karakter en de identiteit van de rurale berggebieden van de Val Borbera (Noorden van de Apennijnen) en diens actoren. Dit doctoraatsproject werd beëindigd in november 2016.OnderzoeksgroepenMedewerkers