ONDERZOEK BINNEN DE VAKGROEP
  • Overzicht
 
 
 
 
 

Kiezen voor Geografie en Geomatica


Wie geografie en geomatica wil studeren, belandt sowieso aan de universiteit. Het inter- en multidisciplinair karakter van de opleiding sluit nauw aan bij de zending van de universiteit en wordt weerspiegeld in de verscheidenheid van de vakken. Geografen en geomatici bestuderen de aardbol in al haar facetten op een geïntegreerde wijze waarbij zowel de fysische factoren als menselijke aspecten en de onderlinge interactie bestudeerd worden. Een boeidende studie voor je persoonlijke ontplooiing,en toegang tot jobs die verantwoordelijkheid vragen en een beroep doen op je zelfstandigheid en creativiteit.

Van schoolaardrijkskunde naar academische en toegepaste geografie

In het secundair onderwijs maakt iedereen uitgebreid kennis met 'aardrijkskunde'. Toch blijken veel jongeren zich nauwelijks een beeld te kunnen vormen van een wetenschappelijke vorming tot geograaf of geomaticus is, of wat een geograaf of geomatics zoal doet in het beroepsleven.

De academische en toegepaste geografie en geomatica diept bepaalde thema’s veel grondiger uit, met de samenhang de interactie tussen fysische systemen en menselijke factoren. Als geograaf of geomaticus dient steeds meer instrumentele vaardigheden te beheersen bij het waarnemen van de fenomenen op het aardoppervlak. Je leert met behulp van softwaretools omgaan met geografische informatie en er ruimtelijke analyses op uitvoeren.

Geografie

is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de diverse verschijnselen op het aardoppervlak en hun onderlinge ruimtelijke samenhang. Dit aardoppervlak wordt beschouwd als een fysisch gegeven, maar ook als de woonplaats van de mens.

Geografie is bijgevolg een discipline waar de natuurwetenschappen in dialoog gaan met de menswetenschappen. Wat is het optimale evenwicht tussen menselijke activiteiten, levenskwaliteit en de duurzaamheid van het milieu? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van economische mondialisering? Welke factoren werken het mobiliteitsprobleem in de hand? Hoe beïnvloedt klimaatverandering de kracht en frequentie van overstromingen en orkanen? Hoe kunnen we de versnippering van de open ruimte tegen gaan? Het zijn typische vragen waarop de geograaf een antwoord tracht te formuleren.

Geomatica

omvat de wetenschap en technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en te visualiseren. Geomatici gaan om met ruimtelijke informatie en stellen zich de vraag hoe je het terrein kunt opmeten, welke datamodellen je gebruikt om de informatie te beheren, hoe je informatie analyseert en hoe je die nadien op duidelijke manier communiceert en visualiseert op kaart.

STUDENT AAN HET WOORD
"Het sterke punt van de geografie is dat je over veel iets leert."
"De actualiteit boeide me, ook de wetenschappen en dan vooral het hoe en waarom van onze wereldbol."
"In de master heb je een grote waaier aan keuzemogelijkheden zodat je je kan verdiepen in bepaalde richtingen binnen de geografie."

Studiedomeinen in de Geografie en Geomatica

Fysische Geografie

De fysische geografie analyseert het reliëf, de klimaten, de oppervlaktewaters en de verspreiding van de bodems, de planten en de dieren. De voornaamste studiedomeinen zijn de geomorfologie, de hydrogeografie en de klimatologie, die allemaal geïntegreerd worden in de studie van het Quartair. Geologie, bodemkunde, plantkunde en ecologie sluiten daar zeer nauw bij aan. De synthese van deze verschillende studiedomeinen wordt op zijn beurt behandeld in de studie van de fysische milieus in hun geheel. Waarnemen, beschrijven, verklaren en karteren zijn de voornaamste activiteiten. Hierin wordt de kwantitatieve benadering steeds belangrijker.

Sociale en Economische Geografie

De menselijke of sociale en de economische geografie bestudeert de verspreiding van de mensen op het aardoppervlak en de manier waarop ze daarbij het fysische milieu gebruiken, zich organiseren en zich verplaatsen.

"Welke factoren werken het mobiliteitsprobleem in de hand en welke mogelijke oplossingen kunnen we formuleren?"

Landschapskunde

Landschapskunde bestudeert enerzijds de landschappelijke verschijningsvormen van onze leefomgeving en anderzijds de omgevingsperceptie en –beleving van de mens erin. Het onderscheiden van landschapstypes, het bepalen van de diversiteit en identiteit van elk landschap en het ontstaan ervan zijn belangrijke aspecten die directe resultaten opleveren, bruikbaar voor de ruimtelijke planning, de erfgoedzorg en de milieueffectrapportering en nieuwe ruimtelijke uitdagingen zoals hernieuwbare energie, participatie, klimaatsadapdatie.

"Hoe beïnvloeden maatschappelijke veranderingen het karakter en de identiteit van een landschap?"
"Welke rol speelt de landschappelijke structuur en patroon op het functioneren van een gemeenschap?"

Geomatica

Maken en gebruiken van kaarten is een belangrijk onderdeel van geomatica. De cartografie bestudeert de productie en het gebruik van zowel papieren (historische en hedendaagse) als digitale kaarten. Voor het beheer, de integratie en de analyse van deze ruimtelijke informatie worden geografische informatiesystemen (GIS) ingezet. De optimalisatie van dergelijke systemen voor zowel onderzoek als dagelijkse toepassingen is het studiedomein van de geografische informatiewetenschap.

De grote verscheidenheid van de ruimtelijke en sociale problemen die geografen en geomatici onderzoeken, maakt een uitgebreid arsenaal van technieken noodzakelijk. Tijdens je opleiding krijg je theoretische grondslagen over een aantal hedendaagse technologieën. Praktische toepassingen geven een technologische training op het gebied van cartografie, topografie, geomorfologie, statistiek, luchtfoto-interpretatie, digitale beeldanalyse en geografische informatiesystemen.

Hoe kan de wereld rondom mij het best voorgesteld worden op een kaart?
Op welke manier kunnen ruimtelijke gegevens ondersteuning bieden bij beleidskeuzes?
STUDENT AAN HET WOORD
"Je kan er zoveel kanten mee uit!"
"Geomatica is, naar mijn mening, de ideale combinatie van wiskunde en wetenschappen en er is voldoende afwisseling tussen theorievakken en praktijkvakken."
"Als landmeter kan je bijvoorbeeld terreinwerk combineren met bureauwerk om naar een afgewerkte kaart toe te werken."
VELDWERK EN EXCURSIES

De landmeter en geograaf op het terrein


Kennis over de wereld is essentieel bij de studies Geografie en Geomatica. Daarom worden er binnen het totale lessenpakket een belangrijk aantal excursies georganiseerd. Dit omvat dagexcursies en meerdaagse excursies in België en buurlanden.

In de Master Geografie wordt een excursie naar Kreta of Portugal georganiseerd. Voor de geomatici en landmeters worden er verschillende meetcampagnes georganiseer.

Bovendien kiezen veel masterstudenten ook voor een masterscriptie met veldwerk in binnen- of buitenland.

Excursie
landschapskunde
Veldwerk masterscriptie
in Ethiopië
Topografisch meetkamp
Kemmelberg
Hydrografisch meetkamp
Oostende
Buitenlandse excursie
naar Kreta
Veldwerk masterscriptie
in China
INFODAGEN

Ontmoet ons op de infodagen

De faculteit wetenschappen organiseert jaarlijks ook een aantal infodagen voor toekomstige studenten.

Op de SID-IN-beurzen kan je informatie krijgen over alle opleidingen. Hier is steeds een geograaf of geoloog aanwezig.

Was je op de infodag en bekijk je graag nog eens onze posters met de structuur van de opleiding?

CURSUSCRUISEN

Volg voor een dag onze lessen mee

Via Cursuscruisen bieden we toekomstige studenten de mogelijkheid om eens te proeven van enkele lessen binnen de Bacheloropleiding Geografie en Geomatica.

Samen met een huidige student beleef je een doorsnee lesdag. Zo kunnen jullie kennis maken met de specifieke vakken in de fysische geografie, sociale en economische geografie, landschapskunde, geomatica, cartografie, geografische informatiesystemen, teledetectie, topografie, fotogrammetrie, topometrie,... om je zo een goed beeld te vormen van wat de opleiding inhoudt.

Inschrijven doe je door tijdig een mailtje te sturen naar we12.cursuscruisen@lists.ugent.be. Je laat je naam en contactgegevens achter, en geeft op welke dag(en) je kan komen. Iemand van het cursuscruiseteam zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om verder af te spreken.


Wil je nog informatie over cursuscruisen? Contacteer ons telefonisch op het nummer 09/264 46 95 of per email (we12.cursuscruisen@lists.ugent.be).

STUDENT AAN HET WOORD
"Wie de weidse wereld wil verkennen met zijn unieke fysische landschappen, heeft de nodige kennis nodig"
"Herkennen, observeren, begrijpen en vooral bewonderen. Daarom koos ik voor de opleiding Geografie en geomatica."
"Via een Erasmusuitwisseling ging ik ook naar Montpellier."